Deklaracja dostępności - Deklaracja Dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji wRadziejowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-2

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-05-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki pdf, doc i tym podobne – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Nieczytelne pliki PDF przy użyciu czytników ekranu użytkownicy mogą odczytać korzystając z narzędzia OCR.
 • Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Nie istnieje możliwość publikacji wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i podpisywane odręcznie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły.
 • Struktura organizacyjna zawiera element graficzny niedostępny cyfrowo.
 • Strona zawiera film instruktażowy pozbawiony ścieżki tekstowej i audio.
 • Na stronie dostępna jest duża liczba plików w formacie pdf do pobrania i w związku z tym niektóre pliki mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Obecnie dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2022-04-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją  Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w  Radziejowie.  Osobą odpowiedzialną jest Marcin Krasucki, adres poczty elektronicznej bip-radziejow@bg.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 7537215. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, znajduje się na ulicy Kościuszki 31 w Radziejowie. Siedziba oznaczona jest numerem na budynku Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Od strony ulicy Kościuszki i ulicy Targowej nie ma ogrodzenia i jest swobodny dostęp do budynku Komendy.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Przy windzie znajduje się dzwonek przywoławczy.

W hallu głównym po lewej stronie od wejścia jest okno oficera dyżurnego, który przyjmuje interesantów.  Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Możesz z nich skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Na schodach nie ma platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajdują się po lewej stronie za drzwiami wejściowymi przy pokoju dyżurnego. p>

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ulicy Targowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

Budynek Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim znajduje się przy ulicy Wyzwolenia 8:

 • brak miejsca parkingowego, podjazdu, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy

Budynek Posterunku Policji w Topólce znajduje się w miejscowości Topólka 23:

 • brak miejsca parkingowego, podjazdu, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 07.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Krasucki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Krasucki KPP Radziejów
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry