DODO - Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO*

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


Zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie jest Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie, adres: ul. Kościuszki 31, 88-200 Radziejów;

2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie jest: Maria Woźniak, adres: ul. Kościuszki 31,88-200 Radziejów,

e-mail:iod.kpp-radziejow@bg.policja.gov.pl;

3. dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie przetwarzane są zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680, w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;

4. każdemu przysługuje:

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl, w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

* dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzje ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz.UE.L nr 119, s. 89).

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2019
Data modyfikacji : 28.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Krasucki
Osoba modyfikująca informację:
aspirant sztabowy Marcin Krasucki
do góry