Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie-tekst łatwy do czytania (ETR)

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

  1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:
    1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
    2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
  2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
  3. komendant komisariatu Policji.
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
 
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie realizuje zadania określone w ustawach.
 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie określają:
 
  1. Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  2. Regulamin Komendy Powiatowej  Policji w Radziejowie.

Komendanta powiatowego(miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty .

Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:
  • w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,

Film zawiera treść "Zakresu działalności Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie" przedstawioną przez lektora w polskim języku migowy.

Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.03.2021
Data modyfikacji : 13.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Krasucki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Krasucki
Osoba modyfikująca informację:
aspirant sztabowy Marcin Krasucki
do góry